SIKS | Svenska interkulturella skolan
Skola med interkulturell inriktning där eleverna har hög måluppfyllelse och stor lust att lära och anta nya utmaningar.
skola,interkultur,eleven i centrum,lust att lära,måluppfyllelse,salsavärde,undervisning,skolarbete,lärare,respekt,demokratiskt,behörighet,gymnasium,resultat,stödinsats,specialpedagog
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Vision

Varje elev som lämnar SIKS ska ha hög måluppfyllelse, god självkännedom, gott självförtroende och en god kommunikationsförmåga samt en bibehållen lust att lära och anta nya utmaningar.

Övergripande Mål

Interkulturellt förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten och en undervisning som är anpassad efter eleven, tillika redovisningen av kunskaper.

Välkommen till Skolan

Svenska Interkulturella skola startade 1994 och ligger i området Solhem i Spånga. Lokalerna är moderna och är utrustade med det senaste inom IT och digitala verktyg.

673000

Lektionstimmar

2925

Till Gymnasiet

10

Klasser

50

Medarbetare

Elevberättelser

Elever från olika årskurser berättar om hur det är att gå på skolan.

Eleven i fokus och anpassad undervisning ger resultat.

Salsavärdet beskriver hur skolan tar tillvara elevernas individuella förutsättningar på bästa sätt.

I statistiken vägs även genomsnittsvärdet på betygen in från avgångsklasserna.

Svenska Interkulturella Skolan lägger grunden för vidare studier.

Arets basta skola 2010 beskuren

 • Tydliga mål

  Elever ska ha god kunskap om målen för skolarbetet och vara medvetna om sin egen läroprocess som bidrar till god måluppfyllelse. Elever ska uppleva att skolans personal har höga förväntningar på att han/hon ska lyckas i sitt skolarbete genom att personalen ofta ger feedback på hur elevens kunskaper och förmågor utvecklas.

 • Elevers delaktighet

  Barn och elever ges delaktighet och inflytande över utbildningen. De stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hålls informerade i frågor som rör dem. Detta gäller även i undervisningen och i skolvardagen i stort. Ett öppet klassrumsklimat med utrymme för ett fritt meningsutbyte, där relationer präglas av tillit och olika åsikter respekteras.

 • Demokratisk värdegrund

  Att arbeta demokratiskt betyder att alla deltagare har möjligheter att påverka och att elever bjuds in till en ständigt pågående dialog om vad som görs och varför. Ett fritt meningsutbyte där relationer präglas av tillit och olika åsikter respekteras. Informationen och formerna för elevernas inflytande anpassas efter ålder och mognad.

 • Olikhet är en tillgång

  Skolan är som helhet organiserad utifrån det faktum att barn är olika. Skolan har en inkluderande miljö där verksamheten sätter eleven i centrum utan hänsyn till alla besvärande omständigheter. Utifrån detta synsätt är barns olikhet ett grundläggande faktum som det pedagogiska arbetet anpassas till.

 • Likvärdighet

  Vi strävar efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns alltid olika vägar att nå målet. Skolan ger därför eleverna möjligheter att redovisa kunskaper på det sätt som han eller hon klarar av bäst.

 • Specialpedagogiskt system

  På skolan finns specialpedagog med syfte att optimera specialundervisningen. Specialundervisning i form av särskilt stöd eller anpassningar. Också att handleda lärarna inom specialpedagogik och se till att lärarna löpande utvecklar sin kompetens inom specialpedagogik.

 • Ansvar för verksamhetens resultat

  Skolan har en tydlig koppling mellan resultatuppföljning, analys och utvecklingsinsatser. Varje lärare och övrig personal på skolan tar ansvar för att ha barnets lärande i centrum. Det sker genom att lärarna lämnar in planeringar varje månad som kollegialt planeras, följs upp och utvärderas i syfte att hålla en hög och sammanhängande kvalitet.

 • Kontinuerlig kompetensutveckling

  Vår personal får kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna utforma skolarbetet så att alla elever lyckas. Men också att personalen själva känner att de utvecklas inom sitt område.

 • Introduktion av nya medarbetare

  Det finns ett program för introduktion av nya medarbetare. Programmet omfattar dels mentor och introduktion till vad Svenska Interkulturella Skolan är och står för. Dels kunskap om regler gällande bland annat särskilda anpassningar och planeringar. Mentorskapet fortlöper under det första anställningsåret.

Fritidshemmet

En viktig del av Svenska Interkulturella Skolan.

Vårt åtagande är att alla elever ska vara behöriga att söka vidare till gymnasium eller annan utbildning när de lämnar Svenska Interkulturella Skolan.

Som en del av det har skolan olika former av stödinsatser när en elev inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen, eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.