SIKS | Om Svenska Interkulturella Skolan
Svenska Interkulturella Skolan är en för- och grundskola med eget fritidshem. Skolan drivs i enskild regi som en friskola.
interkulturell,skolverksamhet,förskola,grundskola,fritidshem,friskola,nationell läroplan,läroplan,lärare,lärartäthet,skolmat,elevhälsoplan,likabehandlingsplan,skolbibliotekarie,bibliotek
15259
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15259,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Svenska Interkulturella Skolan är en för- och grundskola med eget fritidshem.

Skolan drivs i enskild regi som en friskola.

Utmärkande för oss är det interkulturella förhållningssättet som genomsyrar hela verksamheten.

Sverige är idag en mångkultur och då måste skolan ha en tydlig struktur för hur eleverna ska integreras och bli fast förankrade i det svenska samhällets värderingar. Och samtidigt ha en trygghet i sin egen ursprungskultur, oavsett var ifrån man kommer.

Svenska Interkulturella Skolan följer den nationella läroplanen och har interkulturell inriktning.

Vi arbetar ständigt med att optimera förutsättningarna för elever och lärare.

Alla kan lyckas.

Små klasser.

Hög lärartäthet med behöriga lärare. Ofta två lärare i en klass.

Jämn fördelning av kvinnliga och manliga lärare.

Utökad timplan i svenska, engelska och matematik.

Utökad timplan för engelska från förskoleklass.

Små mentorsgrupper så lärarna verkligen kan engagera sig och hinner med.

Hemlagad och hälsosam prisbelönt mat tillagad av egna kockar.

Skolskjuts för förskolebarn upp till årskurs fem.

Grunden för verksamheten är de styrdokument som regleras i lag.

Verksamhetsplanen är den centrala delen i kvalitetsarbetet.

Verksamhetsplanen beskriver hur skolan planerar och lägger upp sin verksamhet.

Strukturen för verksamhetsplanen är:

 •  Värden/verksamhetsidé
 •  Rektors ställningstagande
 •  Förutsättningar
 •  Fokusområden för året
 •  Hur skolan organiserar för barns och elevers utveckling och lärande
 •  Systematiskt kvalitetsarbete

Elevhälsoplanen ska underlätta för eleverna att klara studierna.

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll ska därför främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Även om elevhälsans fokus i första hand ska vara förebyggande och hälsofrämjande, ska det även vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser.

Varje elev ska också under tiden i förskoleklass och grundskola erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.

För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till:

 • Skolläkare
 • Skolsköterska
 • Psykolog
 • Kurator
 • Personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Skolan avgör hur mycket personal skolan ska ha och vilken kompetens som behövs utifrån lokala behov och förutsättningar. Men den personal som finns för elevhälsans insatser ska ha den utbildning som behövs för att klara elevernas behov.

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, har skolan utarbetat en plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan. Planen som årligen uppdateras ses som en dokumentation av det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området.

I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Som stöd för lärarens arbete med den skriftliga individuella utvecklingsplanen finns ett stödmaterial som innehåller såväl omdömesblanketter som en blankett för framåtsyftande planering. Det finns också allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Allt framtaget av Skolverket.

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet heter Lgr11.

Läroplanen innehåller fem delar:

 • Skolans värdegrund och uppdrag
 • Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
 • Förskoleklassen
 • Fritidshemmet
 • Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Skolans organisation

Det finns också klassorganisation som omfattar alla klasser och Skolbibliotekarie.

Syftet med Skolbibliotekarien är att stärka elevernas läsande. Något som är förutsättning för elevernas fortsatta utveckling i samtliga ämnen.